สงครามครูเสด (Crusade War) ถือเป็น สงครามศาสนา อันยาวนาน

ระหว่างกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ กับประเทศกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม

เริ่มขึ้นและจบลงในสมัยที่ชาวยุโรปเรียกกันว่ายุคกลาง

อันเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทกับชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนชาติในยุโรปเกือบทุก ๆ ชาติ ที่ขณะนั้นมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 80 เชื้อชาติ และมีรัฐเล็กรัฐน้อยอยู่ไม่ต่ำกว่า 100 รัฐ สงครามเกิดขึ้น 8 ครั้งด้วยกันในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13


กินเวลา 200 ปี


ครั้งที่ 1 ระหว่างปี 1095 - 1101
ครั้งที่ 2 ระหว่างปี 1147 - 1149
ครั้งที่ 3 ระหว่างปี 1188 - 1192
ครั้งที่ 4 ระหว่างปี 1201 - 1204
ครั้งที่ 5 ระหว่างปี 1217 - 1221
ครั้งที่ 6 ระหว่างปี 1228 - 1229
ครั้งที่ 7 ระหว่างปี 1248 - 1254
ครั้งที่ 8 ระหว่างปี 1270ชาวคริสต์ใช้ไม่กางเขนเป็นสัญลักษณ์แขวนไว้ที่คอ และ/หรือเป็นสัญลักษณ์ ส่วนชาวมุสลิมใช้สัญลักษณ์จันทร์เสี้ยว !

อันมีที่มาจากปฏิทินอิสลาม อันเป็นปฏิทินทางจันทรคติที่อาศัยการโคจรของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนดเดือน ดวงจันทร์แรกที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเดือนเรียกว่าจันทร์เสี้ยว หรือ “ฮิลาล” นั่นเอง


 


ผลทางการเมืองของสงครามครูเสดที่เกิดขึ้นแก่ยุโรปนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง
ที่ผลักดันวิวัฒนาการของสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ ดังพอประมวลได้ดังนี้

1. เพื่อที่จะหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในสงคราม เจ้าศักดินา (Feudal Lord)
ในยุโรปยุคกลาง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส และอิตาลี จำเป็นต้องขายทรัพย์สิน
ไปเป็นจำนวนไม่น้อย เป็นผลต่อเนื่องทำให้โครงสร้างระบบสังคมศักดา (Feudalism)
ต้องล่มสลายลง

2. กษัตริย์อังกฤษเข้าร่วมสงครามด้วยตนเองแทนที่จะเป็นเรื่องของ Feudal Lord
เท่านั้น อำนาจและอิทธิพลของกษัตริย์จึงได้รับผลสะเทือนโดยตรง
ก่อให้เกิดการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ในการบริหารประเทศมากขึ้น
เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลางในเวลาต่อมา

3. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเกิดขึ้น
ส่งผลให้ยุโรปเจริญทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้นยุคสงคราม

4. เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการทุกแขนง
ระหว่างตะวันตกกับตะวันออก

5. เกิดความพยายามทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมากขึ้น

หลังวันที่ 11 กันยายน 2001 โลกไม่สบายใจ
เมื่อจอร์จ ดับบเลยู บุชเอ่ยคำว่า “ครูเสด” ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกล่าวถึงปฏิบัติการต่อต้านขบวนก่อการร้าย รวมทั้งการขนาน
Operation Infinite Justice ก็ได้รับการท้วงติงว่าเป็นการใช้ถ้อยคำจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
อาจเป็นชนวนสงครามศาสนายุคใหม่ขึ้นมาได้ เพราะในทัศนะของชาวมุสลิม
มีแต่พระอัลเลาะห์เจ้าเท่านั้นที่จะประทาน Infinite Justice ได้

ในที่สุดจึงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Operation Enduring Freedom !

Comment

Comment:

Tweet